Mieszkalne jednorodzinne

 

Nazwa obiektu: PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO DWULOKALOWEGO W NASACH, GMINA BISKUPIEC.

Lokalizacja obiektu :  Obecnie na terenie działki nr 754 objętym zakresem opracowania nie znajduje się żaden typ zabudowy. Teren z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. Kształtem działka zbliżona jest do prostokąta, o bokach w kierunku do osi północ- południe, zachód- wschód. Od strony północnej działka graniczny z niepubliczną prywatną drogą  (działka nr 726 ) stanowiącą dojazd do drogi publicznej. Od strony południowej, wschodniej i zachodniej znajdują się sąsiednie działki. 

Rok powstania dokumentacji: 2014

Cechy charakterystyczne zabudowy: Budynek mieszkalny jednorodzinny, dwulokalowy, przewidziany do realizacji w technologii tradycyjnej ścian murowanych, z dociepleniem zewnętrznym, z wykończeniem w systemie tynk/ farba i tynkiem mozaikowym. Kształt budynku w widoku z góry przypominający kwadrat. Budynek w całości podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym. Budynek projektowany z dachem wysokim dwuspadowym o kącie 35º, krytym dachówką ceramiczną „esówką”. Liczba wejść do budynku: 3 (2 główne, 1 tarasowe).

Etap realizacji opracowania : uzyskane pozwolenie na budowę

 


Nazwa obiektu: PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z GARAŻEM W WÓJTOWIE , GMINA KOLNO

Lokalizacja obiektu :  Obecnie na terenie działki nr 86/3, objętej zakresem opracowania nie znajduje się żaden typ zabudowy. Teren z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. Kształtem działka zbliżona jest do trapezu, o podstawach w kierunku do osi północ- południe. Od strony północnej, wschodniej i zachodniej znajdują się kolejne działki. Od strony południowej działka graniczy z drogą gminną. 

Rok powstania dokumentacji: 2014

Cechy charakterystyczne zabudowy: Budynek zaprojektowano, jako bryłę parterową z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony ,  w kształcie zbliżonym do prostokąta, krótszymi bokami zorientowanego do osi zbliżonej w kierunku północ-południe. Budynek jest zwieńczony dachem dwuspadowym . Główne wejście do budynku znajduje się na fasadzie frontowej- zachodniej i odbywać się będzie poprzez schody zewnętrzne. Od strony fasady południowej przewidziano wejście do garażu i kotłowni. W celu rozwiązania komunikacji na poziomie garażu- piwnicy i parteru, po obu stronach bryły podpiwniczenia przewidziano schody terenowe zapewniające komunikację wokół budynku.W projekcie przewidziano także taras ziemny wzdłuż elewacji frontowej.

 

Etap realizacji opracowania : uzyskane pozwolenie na budowę

 


Nazwa obiektu: PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO W OLSZTYNIE , PRZY UL.LAWENDOWEJ

Lokalizacja obiektu : Działka znajduje się w obszarze zabudowy mieszkaniowej i budynków usługowych z nią związanych. Kształtem zbliżona do trapezu, o podstawach w kierunku zbliżonym do osi północny-wschód, południowy- zachód. Od strony północnej, północno- wschodniej i północno- zachodniej znajdują się kolejne działki. Od strony wschodniej, południowej i zachodniej zaś działka graniczy z drogami: ul. Stokrotki, oraz jezdnią asfaltową- ul. Lawendową. 

Rok powstania dokumentacji: 2013

Cechy charakterystyczne zabudowy:  Budynek zaprojektowano, jako bryłę zbliżoną w kształcie do prostokąta, dwoma bokami zorientowanego równolegle do północno- wschodniej i wschodniej granicy działki. Fasada frontowa budynku została wyznaczona w ten sposób, by nie przekraczać nieprzekraczalnej linii zabudowy. Budynek mieszkalny jednorodzinny, przewidziany do realizacji w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym, nad garażem z poddaszem nieużytkowym, projektowany z dachem wysokim dwuspadowym o kącie 40º, krytym dachówką stalową z posypką. Z bryły budynku, na poziomie poddasza wyprowadzono 2 wykusze zwieńczone zadaszeniem w formie lukarny z dachem dwuspadowym. Jeden z wykuszy, wsparty na słupach wprowadzono nad wejściem głównym, zaś drugi nad tarasem od strony elewacji północno-zachodniej. Liczba wejść do budynku: 6 (1 główne, 2 wyjścia na taras, 1 techniczne do pom. gospodarczego, 1 łączące część mieszkalną z częścią garażową, 1 do garażu- brama garażowa). 

Etap realizacji opracowania : uzyskane pozwolenie na budowę, projekt w trakcie realizacji


 

Nazwa obiektu: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, ORAZ PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO, DZ.NR 133, UL. ŻEROMSKIEGO 10, 11-300 BISKUPIEC.

Lokalizacja obiektu : Działka położona jest w obrębie miasta Biskupiec, gmina Biskupiec, powiat olsztyński, województwo Warmińsko- mazurskie. Działka zabudowana jest dwoma obiektami: budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym. Budynki oddzielone są od siebie wewnętrznym podwórzem. Budynek mieszkalny w kształcie zbliżony jest do bryły trapezowej wypełniającej pierzeję, w jednej części wydłużonej o ramię prostopadłe do bryły głównej zlokalizowane na granicy z działką nr 130. Budynek gospodarczy w kształcie przypomina bryłę prostokątną, budowaną przy granicy z działką nr 134 i dopasowaną do kształtu tej granicy. Na działkach sąsiednich od strony wschodniej i zachodniej zlokalizowana jest zabudowa o formie mieszkalno- usługowej i gospodarczej. Od strony północnej i południowej działka graniczy z komunikacją miejską- ulicą Żeromskiego i ulicą Gdańską. 

Rok powstania dokumentacji:  2012

Cechy charakterystyczne zabudowy: Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oraz budynku gospodarczego, w zabudowie pierzejowej pierzei przy ul. Żeromskiego w Biskupcu. Przedmiot opracowania znajduje się w układzie przestrzennym objętym w Miejscowym Planie Zagospodarowania miasta Biskupiec obszarem R3 rewitalizacji zabytkowej tkanki miasta. Zabudowa ta położona jest w terenie historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 14.12.1957r. Ponadto obszar działki nr 133, w zapisie dotyczącym terenów działek w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Biskupiec, przeznaczony jest, jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej o symbolu MW/U. Od północnej i południowej granicy działki wprowadzono obowiązujące linie zabudowy zlokalizowane wzdłuż ulic Żeromskiego i Gdańskiej.

Budynek mieszkalny jest to obiekt parterowy z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczonym. W rzucie całej zabudowy zbliżony do kształtu litery „L”. W rzucie bryły głównej budynek zbliżony jest kształtem do prostokąta-trapezu dostosowanego kątami ścian wschodniej i zachodniej do kątów ścian budynków sąsiednich. Budynek przekryty dachem dwuspadowym, w części wyciągniętego wzdłuż granicy zachodniej ramienia, przekryty lukarną z sufitem pulpitowym, kryty dachówką ceramiczną esówką. Obiekt posiada trzy wejścia: główne- od ul. Żeromskiego, dodatkowe poprzez taras i techniczne do kotłowni w piwnicy- od strony wewnętrznego podwórza zlokalizowanego w części południowej działki.

Zabudowa mieszkalna działki ma zostać wykonana zgodnie z wymogami określonymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania, a więc usytuowana bez kolizji z obowiązującymi liniami zabudowy. Proponowana zabudowa mieści się w zapisie dotyczącym terenów działek o symbolu MW/U- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej. Projektowana przebudowa i rozbudowa budynków będzie wykonana tak, aby nie przekraczała wyznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania obowiązujących linii zabudowy zlokalizowanych wzdłuż ulic Żeromskiego i Gdańskiej, a więc od północnej i południowej granicy działki.

 

Etap realizacji opracowania : uzyskane pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i pozwolenie na budowę, projekt w trakcie realizacji


Nazwa obiektu: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNO- BIUROWEGO NA MIESZKALNY JEDNORODZINNY W PARLEZIE WIELKIEJ , GMINA BISKUPIEC

Lokalizacja obiektu : Budynek mieszkalny, jako bryła zwarta w rzucie zbliżona do prostokąta, umiejscowiona w centralnej części działki. Główne wejście do budynku znajduje się na fasadzie frontowej południowej. Dodatkowe wejście do budynku-od strony fasady tylnej północnej.

Działka oddzielona jest ogrodzeniem od strony północnej i wschodniej–granicy z działką nr 28-1/12 i 28-1/9. Natomiast dostępna na całej szerokości od strony południowej i wschodniej–granicy nr 18-1/13.

 

Rok powstania dokumentacji: 2012

Cechy charakterystyczne zabudowy:  budynek mieszkalno-biurowy podlegający przebudowie jest to obiekt parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony. W rzucie zbliżony kształtem do prostokąta z wysuniętą strefą wejściową. Budynek przekryty dachem czterospadowym, pokryty dachówką ceramiczna „esówką”, posiada dwa wejścia, zlokalizowane po dwóch przeciwległych stronach korytarza w poprzek bryły budynku.

 

 

Etap realizacji opracowania : uzyskane pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i pozwolenie na budowę, obiekt w trakcie realizacji


 

Nazwa obiektu: PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO W CHOSZCZEWIE , GMINA SORKWITY

Lokalizacja obiektu : Budynek zlokalizowany  w miejscowości Choszczewo , wśród zabudowy mieszkalnej , zagrodowej i drobnej usługowej towarzyszącej zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej

Rok powstania dokumentacji: 2008

Cechy charakterystyczne zabudowy: Budynek mieszkalny jednorodzinny , parterowy z poddaszem użytkowym , niepodpiwniczony . Dwie trefy wejściowe – jedna na elewacji frontowej , druga od strony tarasu

Etap realizacji opracowania : uzyskane pozwolenie na budowę i realizacja projektu