Mieszkalne wielorodzinne

Nazwa obiektu: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY W BISKUPCU PRZY UL.LAZUROWEJ

Lokalizacja obiektu/projektu :  Budynek istniejący zlokalizowany w Biskupcu , przy ul. Lazurowej , w pobliżu jeziora Kraksy , zlokalizowany głównie wśród zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i gospodarczo- garażowej oraz drobnych usług na potrzeby tejże zabudowy. 

Rok powstania dokumentacji: 2005- 2007

Cechy charakterystyczne zabudowy: Budynek istniejący , przed planowaną przebudową i rozbudową funkcjonujący jako mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej przekryty dachem “płaskim”, podpiwniczony . Po planowanej przebudowie miał być użytkowany jako mieszkalny wielorodzinny , wielopokoleniowy z mieszkaniami na kondygnacjach nadziemnych , przy zachowaniu jego bliźniaczego charakteru. W efekcie powstał budynek z dachem podniesionym do wysokiego dwuspadowego z lukarnami, podpiwniczony, z kondygnacjami mieszkalnymi na parterze , piętrze i poddaszu i rozbudowany o wydzieloną klatką schodową.    

Etap realizacji opracowania : uzyskane pozwolenie na budowę i realizacja projektu


 

Nazwa obiektu: PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL.SYRENY W BISKUPCU

Lokalizacja obiektu : Budynek jest usytuowany na dwóch działkach, w ciągu pierzei przy ulicy, w ten sposób, że kalenica jego dachu, podobnie jak innych budynków istniejących jest równoległą do osi drogi-ulicy Syreny. W ten sposób budynek jest zorientowany szczytami blisko osi północ-południe. W związku z tym fasada frontowa budynku z głównym wejściem zlokalizowana jest po stronie północno-wschodniej, zaś fasada tylna z balkonami i wyjściem technicznym znajduje się od strony południowo-zachodniej. Budynek sąsiaduje od strony „północnego” szczytu – elewacji bocznej bezpośrednio na granicy działek 256/14 i 256/19 z budynkiem istniejącym –tworząc wypełnienie “plombą” istniejącą zabudowę pierzejową ulicy. 

Rok powstania dokumentacji: 2007- 2008

Cechy charakterystyczne zabudowy: Budynek mieszkalny, wielorodzinny z dwoma wejściami, głównym- na poziomie parteru i pomocniczym z poziomu piwnicy. Projektowany, jako obiekt   trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, zawiera dach dwuspadowy o kącie 35° zorientowany tak jak w budynkach istniejących. W konstrukcji dachu przewidziano wbudowanie trzech rodzajów lukarn: lukarny z dachem dwuspadowym, lukarny z sufitem pulpitowym, lukarny ozdobne typu „bawole oko”.  Komunikacja pionowa odbywa się poprzez jedną klatkę schodową usytuowaną w środkowej części zabudowy, z częścią spocznikową nadwieszoną nad wnęką, tworząc w ten sposób rodzaj zadaszenia nad wejściem. Na parterze i piętrze z klatki przewidziano wyjście do trzech mieszkań. Na poddaszu- dwa wejścia. 

Etap realizacji opracowania :uzyskane pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i pozwolenia na budowę, projekt w trakcie realizacji .


Nazwa obiektu: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BYŁEGO BUDYNKU INTERNATU NR.12 (BUDYNEK POKOSZAROWY) I BUDYNKU GOSPODARCZEGO NR.12b NA BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE 

Lokalizacja obiektu : Działka położona jest w Biskupcu przy ul. Wojska Polskiego 12 i 12b  na terenie byłej Jednostki Wojskowej . Obecnie teren ten zgodnie z obowiązującym planem miejscowym przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami .  Istniejąca zabudowa jest charakterystyczna dla  zabudowy koszarowej (budynki zbiorowego zamieszkania , administracyjne  , gospodarcze i pomocnicze) . Obecnie po przebudowie i zmianie sposobu użytkowania część budynków przekształcono w budynki mieszkalne wielorodzinne i usługowe . Przedmiotowa działka  43/49 zabudowana jest budynkami  byłego internatu , i budynkiem gospodarczym  zrealizowanymi na przełomie dziewietnastego i dwudziestego wieku minionego tysiąclecia  

Rok powstania dokumentacji: 2008

Cechy charakterystyczne zabudowy: 

Budynek przy ul. Wojska Polskiego 12 –  Budynek byłego internatu (na terenie byłej jednostki wojskowej) wykonany jest jako piętrowy  nie podpiwniczony , z dachem wysokim , kryty dachówką ceramiczną holenderską . Budynek zrealizowany na przełomie IX i XX wieku i następnie przebudowany w latach dwudziestych – trzydziestych  ubiegłego wieku wykonany został w technologiach tradycyjnych charakterystycznych dla tego okresu. Obecnie budynek posiada układ programowo – funkcjonalny budynku byłego internatu . Budynek posiada dwie klatki schodowe . Wejście do jednej klatki schodowej od strony ulicy Wojska Polskiego , do drugiej po stronie przeciwnej od podwórza . Obecnie układ komunikacji (korytarzy) na parterze i piętrze podłużny łączący obydwie klatki schodowe . Poddasze –strych dostępny jest z  klatki od ulicy . Po przebudowie na parterze i piętrze zaprojektowano po trzy mieszkania M-2 . Dwa mieszkania dostępne będą z klatki schodowej od ulicy Wojska Polskiego , a cztery mieszkania dostępne będą z klatki schodowej od podwórza . Poddasze dostępne będzie z istniejących schodów  oraz  z drugiej klatki projektowanymi schodami opuszczanymi . 

Budynek przy ul. Wojska Polskiego 12b- Budynek gospodarczy (na terenie byłej jednostki wojskowej) wykonany jest jako piętrowy  nie podpiwniczony , z dachem wysokim , kryty dachówką ceramiczną holenderską . Budynek zrealizowany na przełomie IX i XX wieku i następnie przebudowany w latach dwudziestych – trzydziestych  ubiegłego wieku wykonany został w technologiach tradycyjnych charakterystycznych dla tego okresu . Obecnie budynek posiada układ programowo – funkcjonalny budynku gospodarczego . .  Budynek posiada klatkę schodową z jednym biegiem  . Wejście do tej klatki schodowej obecnie od strony północno – zachodniej   t.z.n. bezpośrednio z drogi wewnętrznej dojazdowej , po przebudowie zaprojektowano  wejście do klatki schodowej od strony  południowo – wschodniej . Obecnie budynek na parterze posiada cztery pomieszczenia gospodarcze w części wykorzystywane jako garaże . Po wykonaniu przebudowy budynek spełniał będzie  wymagania w zakresie ochrony cieplnej oraz w zakresie dopuszczalnego wpływu na środowisko .Dwa mieszkania zlokalizowane są na piętrze . Parter – pomieszczenia gospodarcze dostępne są dla niepełnosprawnych .

Etap realizacji opracowania : uzyskane pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ,pozwolenia na budowę i  realizacja projektu


 

Nazwa obiektu: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL.BURSKIEGO 28 W OLSZTYNIE

 

Lokalizacja obiektu : Przedmiot opracowania znajduje się w Olsztynie, na terenie osiedla Jaroty, przy ulicy Burskiego. Jest on częścią budynku mieszkalno- usługowego łamanego w kształcie litery „L”, jedna część posiada nr 28; druga część budynku posiada nr 30. Wejście i dojazd do funkcji mieszkalnej części nr 28 jest zlokalizowany od strony północnej. Droga wewnętrzna dojazdowa ma połączenie z główną ulicą handlowo-usługową- ul.Wilczyńskiego.

Rok powstania dokumentacji: 2009

Cechy charakterystyczne zabudowy: Budynek nr 28 to obiekt mieszkalno-usługowy, pięciokondygnacyjny, dwuklatkowy, całkowicie podpiwniczony. Na parterze budynku znajduje się funkcja usługowa. Budynek prefabrykowany o konstrukcji mieszanej. Posadowienie budynku na ławach żelbetowych, wylewanych. Dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej, krokwiowo- płatwiowy, oparty na dwóch rzędach słupów. Więźba dachowa usztywniona poziomą kratownicą przekazującą obciążenia na ukośne zastrzały umieszczone w płaszczyźnie słupów. Podstawowym celem powyższej koncepcji jest zmiana sposobu użytkowania istniejącego poddasza na mieszkania z odrębnymi wejściami z nowoprojektowanych klatek schodowych ,posiadających parametry powierzchniowo- użytkowe dostosowane do obecnych wymogów Rozporządzenia (Dz.U.nr.75) , usytuowanych w pionach klatek istniejących  i zlokalizowanych nad tymi klatkami. Nieodłącznym elementem tej zmiany będzie przebudowa poddasza . Projekt obejmuje zmianę sposobu użytkowania strychu na cztery lokale mieszkalne na szóstej kondygnacji nadziemnej , wraz z przebudową części dachu.  

Etap realizacji opracowania : uzyskane pozwolenie na budowę i realizacja projektu


ZABUDOWA PLANOWANA DO REALIZACJI PRZY UL.1 MAJA W BISKUPCU , SKŁADAJĄCA SIĘ Z TRZECH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z USŁUGAMI W PARTERZE . LOKALIZACJA ZABUDOWY ZOSTAŁA UJĘTA PONIŻEJ.

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAGOSPODAROWANIE TERENU- LOKALIZACJA OBIEKTÓW

Nazwa obiektu: PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU USŁUGOWO- MIESZKALNEGO PRZY UL.1MAJA, W BISKUPCU

Lokalizacja obiektu : Obecnie na terenie działek nr 233/36 i 233/37, objętych zakresem opracowania nie znajduje się żaden typ zabudowy. Obie działki sąsiadują bezpośrednio przy granicy północnej i wschodniej z istniejącą zabudową , a od strony południowej z rzeką dymer .W przyszłości przewidywana jest rozbudowa, powstałej  po realizacji przedmiotowego projektu, pierzei . Urząd Miasta przewiduje również przyszłą rozbiórkę sąsiadującej od strony wschodniej zabudowy i zastąpienie jej nową  o charakterze usługowo- mieszkalnym . Zabudowa działki ma zostać wykonana zgodnie z wymogami określonymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania, a więc usytuowaną bez kolizji z nieprzekraczalną linią zabudowy. Projektowany budynek będzie wykonany przy granicy z istniejącymi pierzejami z dopuszczalną możliwością prowadzenia zabudowy do granicy z kolejną działką.

Rok powstania dokumentacji: 2009

Cechy charakterystyczne zabudowy: Budynek usługowo– mieszkalny wielorodzinny, projektowany jako obiekt trzykondygnacyjny całkowicie podpiwniczony. Parter budynku przewidziany jest pod usługi w postaci zakładu fryzjerskiego i pomieszczeń odnowy biologicznej, oraz dwóch parceli handlowych z zapleczem, przygotowanych pod wynajem. Na piętrze i poddaszu przewidziano mieszkania a także pomieszczenie techniczne maszynowni– centralę wentylacji mechanicznej. W piwnicy przewiduje się komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne- w tym kotłownię i pom. wodomierza, oraz zaplecze socjalno- magazynowe lokalu handlowego opisanego na rys. A2 i A3 jako pawilon 1 i pawilon 2. Pomieszczenia tych pawilonów dostępne są dodatkowo wydzielonymi schodami. Strefą wejściowa na poziomie parteru podzielona jest na wejścia do komunikacji części mieszkalnej– 2 klatek schodowych i do lokali usługowych. Budynek jest przekryty dachem jednospadowym w części niższej i dwuspadowym w części wyższej, z pokryciem dachówką, zakończonym ścianami szczytowymi- murami ogniowymi.

 

Etap realizacji opracowania : uzyskane pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i pozwolenia na budowę 

Nazwa obiektu:  KONCEPCJA BUDYNKU USŁUGOWO- MIESZKALNEGO PRZY UL.1MAJA, W BISKUPCU NA DZ.NR. 233/35

Lokalizacja obiektu : Obecnie na terenie działek nr. 233/35 , objętych zakresem opracowania nie znajduje się żaden typ zabudowy. Zabudowa działki ma zostać wykonana zgodnie z wymogami określonymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania , a więc usytuowaną  bez kolizji z nieprzekraczalną linią zabudowy. Proponowana zabudowa jest przedłużeniem przewidzianej obecnie rozbudowy uzgodnionej na etapie koncepcji, dlatego jest prowadzona w koncepcji od granicy działki.

Rok powstania dokumentacji: 2009

Cechy charakterystyczne zabudowy: Budynek usługowo – mieszkalny wielorodzinny , projektowany jako obiekt   trzykondygnacyjny, całkowicie  podpiwniczony . Parter budynku przewidziany jest pod usługi w postaci dwóch parceli handlowych z zapleczem , przygotowanych pod wynajem. Na piętrze  i poddaszu przewidziano mieszkania. W piwnicy przewiduje się komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne- w tym kotłownię i pom. wodomierza , oraz zaplecze socjalno- magazynowe  większego lokalu handlowego , dostępne dodatkowo wydzielonymi schodami, w taki sposób by oddzielić komunikację części mieszkalnej i usługowej .Strefą wejściowa na poziomie parteru podzielona jest na wejścia do komunikacji części mieszkalnej –1  klatki schodowej i do 2 lokali usługowych. Budynek  jest przekryty dachem  dwuspadowym z pokryciem dachówką, zakończonym ścianami szczytowymi- murami ogniowymi, .

Etap realizacji opracowania : opracowanie zakończone na etapie koncepcji , uzgodnionej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

Nazwa obiektu: KONCEPCJA BUDYNKU USŁUGOWO- MIESZKALNEGO PRZY UL.1MAJA, W BISKUPCU NA DZ . 233/24,234/8

Lokalizacja obiektu : Obecnie na terenie wyżej wymienionych działek występuje ciąg zabudowy obiektów usług uciążliwych , naprawy pojazdów mechanicznych i garażowych , przeznaczonych do rozbiórki .  Nowoprojektowana zabudowa działki ma na celu przede wszystkim wypełnić lukę przestrzenną , tworząc „akcent architektoniczny” w jednej z nielicznych otwartych przestrzeni widokowych pozostałych do tej pory jako niezabudowane , a zlokalizowanych w obszarze pierzejowym miasta . W przypadku realizacji , może ona wraz z projektowaną obecnie zabudową , współtworzyć nowopowstały układ usługowo-mieszkalny w interesującej lokalizacji przy rzece Dymer. Nowoprojektowany budynek będzie zlokalizowany w ten sposób , że swą forma wpisze się w kształt zbliżony do prostokąta . Zorientowany będzie, w przybliżeniu , zgodnie z osią północ – południe . Rozbudowany będzie w  części środkowej bryły głównej , formą  przedsionka . Przedsionek ten , będzie jednocześnie wejściem do części mieszkalnej budynku .

Rok powstania dokumentacji: 2009

Cechy charakterystyczne zabudowy: Budynek usługowo – mieszkalny wielorodzinny , projektowany jako obiekt   dwukondygnacyjny, całkowicie  podpiwniczony . Parter budynku przewidziany jest pod usługi w postaci dwóch parceli handlowych z zapleczem , przygotowanych pod wynajem. Na  poddaszu przewidziano mieszkania. W piwnicy przewiduje się komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne- w tym kotłownię i pomieszczenie wodomierza .Strefą wejściowa na poziomie parteru podzielona jest na  wejścia do komunikacji części mieszkalnej –1  klatki schodowej i do lokali usługowych. Budynek  jest przekryty dachem  jednospadowym z pokryciem dachówką, zakończonym ścianami szczytowymi- murami ogniowymi oddzielającymi od graniczącej z nim zabudowy .

Etap realizacji opracowania : opracowanie zakończone na etapie koncepcji , uzgodnionej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków


 

Nazwa obiektu:  PROJEKT BUDOWLANY NADBUDOWY I PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BYŁEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 

Lokalizacja obiektu : Działka położona jest w Biskupcu przy ul. Al. Broni na terenie byłej jednostki wojskowej. Obecnie teren ten zgodnie z obowiązującym planem miejscowym przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami. Istniejąca zabudowa jest charakterystyczna dla zabudowy koszarowej (budynki administracyjne, zbiorowego zamieszkania, gospodarcze i pomocnicze). Obecnie po przebudowie i zmianie sposobu użytkowania część budynków jednostki przekształcono w budynki mieszkalne wielorodzinne i usługowe. Przedmiotowa działka 43/23 zabudowana jest budynkiem byłego magazynu z rampą), zrealizowanego w latach sześćdziesiątych– siedemdziesiątych ubiegłego wieku. 

Rok powstania dokumentacji: 2010

Cechy charakterystyczne zabudowy:  Istniejący budynek byłego magazynu paliw (na terenie byłej jednostki wojskowej) wykonany jest jako parterowy częściowo podpiwniczony , z dachem płaskim kryty papą . Budynek zrealizowany w latach sześćdziesiątych – siedemdziesiątych ubiegłego wieku wykonany został w technologiach tradycyjnych. Po nadbudowie i przebudowie, budynek pozostanie parterowy jednak z nadbudowanym wysokim dachem drewnianym krytym dachówką ceramiczną holenderską. Ostatecznie zaprojektowany został budynek mieszkalny wielorodzinny w poziomie parteru i poddasza użytkowego.

Etap realizacji opracowania :uzyskane pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ,pozwolenia na budowę i  realizacja projektu


 

Nazwa obiektu: PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO PRZY UL. ALEJA WOJSKA POLSKIEGO W BISKUPCU, NA DZ. NR 361/20,361/21

Lokalizacja obiektu : Zabudowa działki została wykonana zgodnie z wymogami określonymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania, a więc usytuowaną bez kolizji z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. Proponowana zabudowa mieści się w zapisie dotyczącym terenów działek o symbolu B-MWU.01- teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi realizowanymi w parterze zabudowy.  Projektowany budynek będzie wykonany tak, by nie przekraczał wyznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania nieprzekraczalnych linii zabudowy zlokalizowanych wzdłuż północnej i wschodniej granicy opracowania. Nowoprojektowany budynek będzie zlokalizowany na terenie działek 261/20 i 261/21 w ten sposób, że swą formą wpisze się w kształt zbliżony do odwróconej pod kątem 90 stopni litery „C”. Budynek jest usytuowany i równomiernie na dwóch działkach, w ten sposób ,że strona lewa budynku jest odbiciem lustrzanym strony prawej, zaś środek budynku ustawiony został dokładnie na osi granicy między działkami– równolegle do kierunku północny zachód -południowy wschód. Dzięki temu na każda z działek zajęta jest podobną powierzchnią zabudowy. Strefa wejściowa do budynku jest zlokalizowana na jednym poziomie z parteru.

Rok powstania dokumentacji: 2011

Cechy charakterystyczne zabudowy: Budynek mieszkalno- usługowy, wielorodzinny, projektowany jako obiekt trzykondygnacyjny, zgodnie z zapisami MPZ, całkowicie podpiwniczony. Parter budynku przewidziany jest pod usługi/ handel w postaci sześciu parceli handlowych przygotowanych pod wynajem; z salami sprzedaży przewidzianymi do przebywania poniżej 50 osób jednocześnie, małym zapleczem socjalno-sanitarnym, a także zapleczem technicznym w postaci pomieszczeń technicznych na kotły gazowe, oraz pomieszczeń wbudowanych na odpady stałe. Budynek  przekryty dachem mansardowym.

 

Etap realizacji opracowania : uzyskane pozwolenia na budowę i  realizacja projektu


 

Nazwa obiektu: KONCEPCJA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNO- USŁUGOWEGO W BISKUPCU PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 1

 

Lokalizacja obiektu : Budynek mieszkalno- usługowy zlokalizowany w Biskupcu przy ul. Żeromskiego, podpiwniczony, o trzech kondygnacjach nadziemnych wraz z poddaszem nieużytkowym. Funkcja mieszkalna i usługowa- na poziomie parteru, mieszkalna- na kondygnacji piętra. Obecnie budynek nie jest zamieszkały. Dach o konstrukcji drewnianej z 4 lukarnami z sufitem pulpitowym i wyłazem dachowym, wielospadowy, częściowo mansardowy, w części mansardu o spadku połaci 52-54o (ok.125- 135%) , pokryty dachówką ceramiczną zakładkową. Część dachu o spadku 6o (ok.10%) do kalenicy, a także dach od strony południowej i zachodniej jest ograniczony murem ogniowym przekrytym dachówką ceramiczną karpiówką. Pozostała część, oraz lukarny o spadku połaci 17o ,pokryte są papą.

Rok powstania dokumentacji: 2014- 2015

Cechy charakterystyczne zabudowy: Budynek mieszkalno- usługowy, wielorodzinny, projektowany jako obiekt trzykondygnacyjny, zgodnie z zapisami MPZ, całkowicie podpiwniczony. Parter budynku przewidziany jest pod usługi/ handel w postaci dwóch parceli handlowych przygotowanych pod wynajem; z salami sprzedaży przewidzianymi do przebywania poniżej 50 osób jednocześnie, małym zapleczem socjalno-sanitarnym, w których zlokalizowane są kotły gazowe. Lokale handlowe są określone pod sprzedaż drobną, niespożywczą. Przy sprzedaży lokali handlowych należy przed określeniem ich docelowego użytkowania przystosować ich powierzchnie pod nowo przewidziane funkcje i technologie.

Na piętrze i poddaszu przewidziano łącznie 4 mieszkania (na każdej kondygnacji po 2 ), wszystkie z aneksem kuchennych 

Etap realizacji opracowania :  opracowanie zakończone na etapie koncepcji  z uzyskaniem zaleceń Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków