Użyteczności publicznej

 

Nazwa obiektu: BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY W BISKUPCU PRZY UL. ŻEROMSKIEGO

Lokalizacja obiektu :Budynek zlokalizowany w Biskupcu przy ul. Żeromskiego, w sąsiedztwie rzeki Dymer. Budynek znajduje się na terenie historycznego układu urbanistycznego obejmującego „Stare Miasto” Biskupca. Obiekt umiejscowiony w jednym z narożników zamykających pierzeję przy skrzyżowaniu w centralnej części miasta.

Rok powstania dokumentacji: 2002-2003

Cechy charakterystyczne zabudowy: Budynek parterowy z piętrem i poddaszem użytkowym , przekryty łukowo zadaszeniem z dachówki “karpiówki” zamykającym narożnikowo pierzeję.

Etap realizacji opracowania : projekt budowlany z pozwoleniem na budowę i realizacja obiektu


Nazwa obiektu: PROJEKT BUDYNKU “ZAJAZDU” W NOWYCH BAGIENICACH, NA DZ. NR 110/06 , GMINA MRĄGOWO ,ORAZ KONCEPCJI ROZBUDOWY BUDYNKU „ZAJAZDU” O CZĘŚĆ GASTRONOMICZNO- HOTELOWĄ

Lokalizacja obiektu : Obecnie działka 110/6 wchodzi w układ przestrzenny obejmujący następujące formy zabudowy i zagospodarowania terenu: Obiekty związane z wybudowaną stacją paliw: dystrybutory paliwa, zadaszenia, wiaty. Obiekty stanowiące zaplecze gospodarcze i magazynowe: piwnica i budynek gospodarczy, oraz budynek „Zajazd” z infrastrukturą techniczną w formie zabudowy wolnostojącej. Dojście i dojazd do budynku z istniejącego układu komunikacyjnego utwardzony polbrukiem. 

Rok powstania dokumentacji: 2005- 1 ETAP/PROJEKT ZAJAZDU , 2013- 2 ETAP/KONCEPCJA ROZBUDOWY ZAJAZDU

Cechy charakterystyczne zabudowy: Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek parterowy, niepodpiwniczony z dachem wysokim i poddaszem użytkowym krytym blachodachówką. Spełnia wymogi dopuszczalnego wpływu na środowisko. Wyposażony w instalację wodociągową, kanalizację sanitarną, elektryczną oświetleniową, co iw z kotła olejowego zamontowanego na parterze w pomieszczeniu kotłowni. Na parterze- pomieszczenia związane z funkcją baru gastronomicznego i jego zapleczem. Są to kuchnia z zapleczem i magazynami, kotłownia z kotłem na olej opałowy, pomieszczenia zaplecza sanitarno-socjalnego pracowników, bar z zapleczem magazynowym, sala konsumpcyjna z zapleczem sanitarnym dla kobiet, mężczyzn i niepełnosprawnych, komunikacja-hall. Parter dostępny dla osób niepełnosprawnych. Na poddaszu- pokoje gościnne stanowiące pomieszczenia mieszkalne z zapleczami do okresowego przebywania ludzi. W skład wchodzi komunikacja, osiem pokoi gościnnych dwuosobowych, magazyn pościeli czystej, brudownik, pomieszczenie socjalne, oraz klatka schodowa.

 

Etap realizacji opracowania : projekt budowlany z pozwoleniem na budowę i realizacja obiektu

 

Cechy charakterystyczne zabudowy: Budynek po rozbudowie zawiera na parterze salę przyjęć- taneczną przewidzianą dla 30 mężczyzn i 20 kobiet, a także, jako sala taneczna do obsługi istniejącej sali gastronomicznej. Obie sale są połączone bezpośrednio, co zapewnia komunikację wewnętrzną między nimi. Do obsługi sali zapewniono zaplecze sanitarne w postaci wc mężczyzn i kobiet, oraz zaplecze magazynowo- techniczne w postaci magazynów podręcznych. Jeden z nich dostępny bezpośrednio z sali przyjęć, drugi zlokalizowany pod klatką schodową. Nowoprojektowaną komunikację na parterze tworzy wiatrołap, krótki korytarz i ewakuacyjna klatka schodowa przewidziana dla komunikacji pomieszczeń projektowanych na poddaszu. W celu wykonania przedmiotowej rozbudowy o salę należy uprzednio rozebrać istniejący taras terenowy. W zamian za to przewidziano wykonanie nowego tarasu między wejściem projektowanym bezpośrednio do sali przyjęć  i istniejącym wejściem głównym.

Na poddaszu przewidziano rozwinięcie układu pokoi tak, iż w części rozbudowywanej znajdą się 2 pokoje 3-osobowe i 2 pokoje 2-osobowe przedzielone korytarzem będącym przedłużeniem korytarza istniejącego i prowadzącym do nowoprojektowanej klatki schodowej. Na poddaszu przewidziano także lokalizację pom.magazynowo- technicznych, w postaci magazynu pościeli i pom.technicznego wentylatorni- pod centralą wentylacji mechanicznej.

Etap realizacji opracowania : koncepcja architektoniczno- budowlana


 

Nazwa obiektu: KONCEPCJI BUDYNKU USŁUGOWEGO- PAWILONU HANDLOWEGO PRZY UL.PRAWOCHEŃSKIEGO W OLSZTYNIE

 

Lokalizacja obiektu : Nowoprojektowany budynek będzie zlokalizowany wzdłuż ul.Prawocheńskiego, dłuższą elewacją skojarzony z osią północ-południe. Główne wejście do budynku znajduje się na fasadzie południowo zachodniej, zaś zaplecze magazynu północno-wschodniej- sąsiadującej z istniejącymi kortami tenisowymi.

Rok powstania dokumentacji: 2008

Cechy charakterystyczne zabudowy: Budynek usługowy z jednym wejściem, głównym, oraz dwoma wejściami technicznymi: jednym wejściem dla obsługi i dwoma wejściami magazynowymi- wszystkie na poziomie parteru. Projektowany jako obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, nie zawiera klatek schodowych, przekryty dachem dwuspadowym, o małym kącie nachylenia. 

Etap realizacji opracowania : Koncepcja przekazana inwestorowi

ELEWACJE PROJEKTOWANE

Projekt kolorystyki elewacji


 

OPRACOWANIA REALIZOWANE DLA ” STAGROL WARMIA ”

Nazwa obiektu: KONCEPCJI BUDYNKU HANDLOWO –USŁUGOWEGO PRZY UL.CHROBREGO W BISKUPCU, NA DZIAŁCE NR. 1-117/19

Lokalizacja obiektu : Nowoprojektowany budynek będzie zlokalizowany w „klinie” terenu wytworzonym przez skrzyżowanie drogi wewnętrznej, prowadzącej do sąsiadujących zabudowań i ul. Chrobrego, w ten sposób , że swą forma wpisze się w układ działki. Główne ,otwarte na największą liczbę punktów widokowych elewacje – północna i zachodnia utrzymają równoległość do kierunków wyżej wymienionych ulic . W ostrym narożniku zabudowy wytworzonym poprzez skrzyżowanie ścian fasady północnej i zachodniej zlokalizowano , podkreśloną łukowym przeszkleniem , strefę wejścia głównego .

Rok powstania dokumentacji: 2008

Cechy charakterystyczne zabudowy: Budynek usługowy z jednym wejściem głównym narożnym łukowym, oraz dwoma wejściami technicznymi: jednym wejściem od strony północnej dla obsługi i drugim od strony południowej do części socjalnej . Dodatkowo obiekt jest wyposażony w wejście do części technicznej – kotłowni , a także bramy do części przyjęcia/wydania towaru i pomieszczenia serwisu. Projektowany jako obiekt jednokondygnacyjny o wysokości kondygnacji w świetle od 3,5m do 4,5m, niepodpiwniczony, nie zawiera klatek schodowych, przekryty dachem dwuspadowym, o małym kącie nachylenia.  powierzchnia zabudowy budynku -746,54m2

Etap realizacji opracowania : Koncepcja przekazana inwestorowi

Nazwa obiektu: SAMOOBSŁUGOWA KONTENEROWA MYJNIA BEZDOTYKOWA 4 – STANOWISKOWA „EHRLE” , DZIAŁKA NR. 12 , 13 , OBRĘB 5, DOBRE MIASTO

Lokalizacja obiektu : Adaptowany budynek jest usytuowany prostopadle do ul. Fabrycznej na terenie zakładu “Stagrol Warmia” , na terenie działki nr 12 i 13 obręb 5, Dobre Miasto. . Budynek dłuższą elewacją jest w przybliżeniu skojarzony z osią wschód-zachód.

Rok powstania dokumentacji: 2008

Cechy charakterystyczne zabudowy: Budynek w formie otwartej, zadaszonej wiaty   z dostępem – dojazdem dla aut . Zadaszenie o małym spadku zakryte attyką . Budynek parterowy , niepodpiwniczony

Etap realizacji opracowania : projekt budowlany z pozwoleniem na budowę i realizacja obiektu

 

Zdjęcie0146

Wygląd po realizacji

Nazwa obiektu: INWENTARYZACJA BUDYNKU PRZEMYSŁOWEGO-ROZLEWNI WÓD PRZY UL.FABRYCZNEJ 36A W DOBRYM MIEŚCIE.

Lokalizacja obiektu : Inwentaryzowany budynek jest usytuowany prostopadle do ul. Fabrycznej. Jest on jednym z dwóch obiektów usytuowanych na oddzielonym terenie przemysłowym. Budynek dłuższą elewacją jest w przybliżeniu skojarzony z osią północ-południe. Główne wejście do budynku znajduje się na fasadzie wschodniej. Wejście do części pomocniczo- magazynowej i socjalnej znajduje się na fasadzie południowej.

Rok powstania dokumentacji: 2008

Cechy charakterystyczne zabudowy: Budynek przemysłowy tworzy wizualnie jedną zwartą bryłę w kształcie prostokąta powstałą w wyniku kolejnych rozbudów na osi północ-południe, czego wynikiem jest. zróżnicowana wysokość fasady. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, nie zawiera klatek schodowych, a jedynie małe schody wewnętrzne na ciągu komunikacyjnym, przekryty dachem jedno-dwuspadowym o małym kącie nachylenia. Na długości budynku jest wykonana jedna dylatacja.

Etap realizacji opracowania : Inwentaryzacja przekazana inwestorowi

 


 

OPRACOWANIA REALIZOWANE DLA  „Diagnostyka okręgowa stacja kontroli pojazdów s.c.” W DOBRYM MIEŚCIE

Nazwa obiektu: budynek STACJI KONSTROLI POJAZDÓW DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH , ADRES: GMINA DOBRE MIASTO, NOWA WIEŚ MAŁA DZ.NR 271/18, 272/92, 272/93.- I ETAP IWESTYCJI

Lokalizacja obiektu : Na I Etapie planowanej inwestycji teren zabudowy – w/w działki częściowo zabudowane budynkiem  w kształcie regularnego prostokąta . Działki sąsiednie wokół terenu inwestycji częściowo zabudowane. Od strony zachodniej i południowej działki graniczą z komunikacją- jezdnią asfaltową. Teren działek oddzielony jest ogrodzeniem z dwoma wjazdami/wyjazdami. 

Rok powstania dokumentacji: 2006

Cechy charakterystyczne zabudowy: Budynek parterowy o powierzchni zabudowy 165,60m2 zaplanowany w technologii tradycyjnej , niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym , krytym  blachą .Bryła budynku skupia funkcję socjalno- sanitarną i diagnostyczną

Etap realizacji opracowania : projekt budowlany z pozwoleniem na budowę i realizacja obiektu

 

Nazwa obiektu: ROZBUDOWA BUDYNKU STACJI KONSTROLI POJAZDÓW ZE ZMIANĄ JEJ KLASYFIKACJI NA STACJĘ OKRĘGOWĄ DLA WSZYSTKICH TYPÓW SAMOCHODÓW ( W TYM SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH TYPU “TIR”) , ADRES: GMINA DOBRE MIASTO, NOWA WIEŚ MAŁA DZ.NR 271/18, 272/92, 272/93.- II ETAP IWESTYCJI

Lokalizacja obiektu : Na II  Etapie planowanej inwestycji teren zabudowy – w/w działki  zabudowane budynkiem składającym się z dwóch brył- ramion w kształcie wydłużonego prostokąta i regularnego prostokąta zespolonych trzecią bryłą łącznika . Działki sąsiednie wokół terenu inwestycji częściowo zabudowane. Od strony zachodniej i południowej działki graniczą z komunikacją- jezdnią asfaltową. Teren działek oddzielony jest ogrodzeniem z dwoma wjazdami/wyjazdami. 

Rok powstania dokumentacji: 2008

Cechy charakterystyczne zabudowy: Po planowanej rozbudowie powstał obiekt parterowy, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 431,37m2  . W rzucie całej zabudowy zbliżony do kształtu litery „C”. Każda bryła budynku przekryta dachem dwuspadowym; obiekt kryty blachą w kolorze niebieskim. Wejście główne do obiektu zlokalizowane jest w centralnej części obiektu- łączniku pełniącego funkcję administracyjno- biurową, oraz stanowiącego rozejście do dwóch pozostałych brył. W obu bryłach- skrzydłach zlokalizowano funkcję diagnostyczną, kontrolną, dodatkowo bryła krótsza skupia funkcję socjalno- sanitarną. Budynek posiada komunikację poziomą w postaci korytarzy i pomieszczeń przechodnich.

Etap realizacji opracowania : projekt budowlany z pozwoleniem na budowę i realizacja obiektu

 

Nazwa obiektu: PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW, ORAZ BUDOWY BUDYNKU GOSPODARCZO- MAGAZYNOWEGO , ADRES: GMINA DOBRE MIASTO, NOWA WIEŚ MAŁA DZ.NR 271/18, 272/92, 272/93.- III ETAP IWESTYCJI

Lokalizacja obiektu : NA III Etapie układ i kształt działki nie ulegnie zmianie. Zmiany w zagospodarowaniu terenu opierają się głównie na zmianie kształtu budynku po rozbudowie , nową zabudową , kształtem utwardzeń i liczbą miejsc postojowych. Główne zmiany budynku SKP to nowe wejście główne do budynku  w nowoprojektowanej centralnej części bryły. Ponadto na bocznej- zachodniej fasadzie bryły istniejącej przewidziano wyjście ewakuacyjne. Dodatkowo dla uzupełnienia zaplecza magazynowo- gospodarczego kompleksu przewidziano budowę budynku gospodarczo- magazynowego mieszczącego trzy pomieszczenia: pom. magazynowe przewidziane na zapas opału i dwa pom. gospodarcze na urządzenia pielęgnacji i porządkowania terenu.

 

Rok powstania dokumentacji: 2014

Cechy charakterystyczne zabudowy: Projektowana przebudowa dotyczy głównie zmiany układu pomieszczeń zaplecza sanitarno- socjalnego po odzyskaniu części istniejącej powierzchni istniejącej po planowanej rozbudowie. Rozbudowa zaś polegać ma na dobudowaniu nowej piętrowej bryły zawierającej strefę wejścia , przejęcia klienta na parterze i powierzchni biurowej z pomieszczeniem dyrektora na piętrze, skomunikowanymi z parterem wewnętrzną klatką schodową. Dodatkowo zaprojektowano rozbudowę obu skrzydeł istniejących SKP o powierzchnię zaplecza- magazynową.  Budynek objęty przebudową i rozbudową projektowany, jako obiekt częściowo dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Rozbudowa wpłynie na zmianę wysokości budynku, oraz liczbę kondygnacji. Po planowanych zmianach powierzchnia zabudowy wyniesie 819,86m2 . Dodatkowo zaprojektowano budynek gospodarczy zgodnie z opisem zamieszczonym powyżej.

 

Etap realizacji opracowania : projekt budowlany z pozwoleniem na budowę


OPRACOWANIA REALIZOWANE DLA  GMINY KOLNO

Nazwa obiektu: Projekty budowlane i opracowania wykonawcze w ramach pełnionego nadzoru autorskiego , modernizacji i uzupełnienia o brakujące funkcje kompleksu przyszkolnego w Kolnie, gmina Kolno.  KOMPLEKS SZKOLNY REALIZOWANY W NASTĘPUJĄCYCH ETAPACH

– Rok 2009- 2010 r. Modernizacja układu grzewczego istniejącego gmachu szkoły, a także systemu odprowadzania odpadów kanalizacji sanitarnej i technologicznej z kuchni do pobliskiej oczyszczalni ścieków;

– Rok 2009- 2011 r. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku Urzędu stanu cywilnego w budynku nr 27 na kuchnię przyszkolną i cateringową o pow. zabudowy 163,55 m2  i kubaturze 1154,00 m3;

Cechy charakterystyczne zabudowy: Budynek 2/3 kondygnacyjny ( podpiwniczony w części szkoły i kuchni ). Obiekt w kształcie litery “T” . W części bryły kuchni budynek w ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Etap realizacji opracowania : projekt budowlany i wykonawczy z pozwoleniem na budowę i realizacja obiektu

– Rok 2009/10- 2015/16 r. budowa hali sportowej spełniającej funkcję sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego gmachu szkoły o pow. zabudowy 1186,70 m2  i kubaturze 14596,00 m3 ; na etapie budowlanym a następnie wykonawczym w ramach pełnienia nadzoru autorskiego.

– Rok 2009/10- 2015/16 r. projekt zagospodarowania terenu całego kompleksu szkolnego o pow.502,82 m2, z uwzględnieniem dojazdów infrastruktury technicznej, traktów pieszo-jezdnych, zbiorczych miejsc postojowych i komunikacji z istniejącym kompleksem boisk odkrytych;

Cechy charakterystyczne zabudowy: Budynek w części sali i łącznika jednokondygnacyjny , zaś w części zaplecza 2 kondygnacyjny , niepodpiwniczony. Obiekt przekryty zadaszeniem dwuspadowym w części sali krytym blachodachówką zaś w części zaplecza i łącznika krytym papą i osłonięty attyką.

Etap realizacji opracowania : projekt budowlany i wykonawczy z pozwoleniem na budowę i realizacja obiektu


 

Nazwa obiektu: PROJEKTU BUDYNKU USŁUGOWEGO DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PARTEROWEGO Z PODDASZEM UŻYTKOWYM NA DZIAŁCE NR 110/27 OBRĘB JEZIORANY , GMINA JEZIORANY

Lokalizacja obiektu : Zabudowa działki ma zostać wykonana zgodnie z wymogami określonymi w Decyzji o warunkach zabudowy, a więc do nieprzekraczalnej linii zabudowy, usytuowanej 6 metrów od granicy działki z prowadzącym do drogi publicznej dojazdem tworzącym komunikację wewnętrzną – odnogę ulicy Nadbrzeżnej. Budynek zaplanowano jako bryłę zbliżoną w kształcie do litery „L”, przy czym główny element bryły został zorientowany na działce zgodnie z osią północ- południe ,a odchodzące od niego krótsze „ramie” zabudowy z osią wschód zachód. Główne wejście do budynku odbywać się będzie poprzez przeszklony przedsionek w fasadzie wschodniej od podwórka wewnętrznego na terenie działki. Na tej samej fasadzie zlokalizowano bramę wjazdową do wbudowanego w całą bryłę garażu

Rok powstania dokumentacji: 2009

Cechy charakterystyczne zabudowy: Budynek usługowy o powierzchni zabudowy 172.57m2  do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu Biura Rachunkowego . Budynek z jednym wejściem głównym i 3 pomocniczymi – technicznymi, oraz bramą garażową na poziomie parteru. Projektowany jako obiekt dwukondygnacyjny , niepodpiwniczony , przekryty dachem dwuspadowym z lukarnami dwuspadowymi .Wszystkie boki głównej bryły budynku zakończone attykami, a wszystkie szczyty zakończone ścianami szczytowymi .

Etap realizacji opracowania :projekt budowlany z pozwoleniem na budowę i realizacja obiektu


 

Nazwa obiektu:  PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BUDYNEK USŁUGOWO- HANDLOWY W BISKUPCU PRZY ULICY PIWNEJ , NA DZIAŁCE 255/5, OBRĘB MIASTO BISKUPIEC 4.

Lokalizacja obiektu :  Teren opracowania, mieszczący się na działce nr 255/5 został jest wydzielony od strony północnej rzeką Dymer, od strony południowej drogą publiczną –ulicą Piwną , od strony północno- wschodniej niską zabudową ciągów garaży dla samochodów osobowych, a od strony południowo- zachodniej zabudową kompleksu Stary Browar . Kształt bryły budynku podobnie jak jego lokalizacja nie ulegną zmianom . Nieistotnie zmienią się jedynie parametry charakterystyczne , takie jak szerokość , wysokość czy długość , powierzchnia zabudowy i kubatura. Jest spowodowane projektowanym dociepleniem budynku od zewnątrz co doda grubości na przegrodach zewnętrznych budynku , jak również przebudowie jednej z brył na osłonę wózków sklepowych i  rozbiórce ścian osłaniających istniejące miejsce gromadzenia odpadów stałych. Powyższe zmiany nie wpłyną na zmianę charakteru bryły budynku.

Zarówno działka 255/5 ,jak i budynek magazynowy na niej się znajdujący są objęte prawną ochroną konserwatorską w oparciu o art.7pkt.1ustawy z dnia 23lipca 2003r , na podstawie decyzji z dnia 17.12.2003 r . wpisującej do rejestru zabytków  Browar z leżakownią.  

Rok powstania dokumentacji: 2010

Cechy charakterystyczne zabudowy: Budynek magazynowy, parterowy niepodpiwniczony ,użytkowany pierwotnie jako zaplecze istniejącego browaru zrealizowano prawdopodobnie w latach 50-60 ubiegłego wieku. Budynek składa się z 2 połączonych pod katem 167º brył różniących się wysokością , rodzajem pokrycia i typem zadaszenia , a także wysokością rzędnych przy wejściach. Część wyższa , najwyżej posadowiona , została przekryta dachem dwuspadowym o kącie spadku 7° z pokryciem papą . Na całej długości fasady południowo- zachodniej tej części budynku wykonano zadaszoną rampę zakończoną z obu jej stron biegami schodów zewnętrznych . Po przebudowie budynek nie zmieni swojej formy , kształtu czy proporcji. Przewidywane zmiany wynikają z dostosowania budynku do nowych parametrów energooszczędności i zmiany sposobu użytkowania . Przebudowany budynek o powierzchni zabudowy 554.31m2 , ma być użytkowany jako sklep handlu detalicznego drobnych materiałów , akcesoriów i narzędzi branży budowlanej związanej z pracami wykończeniowymi i aranżacją wnętrz. 

Etap realizacji opracowania :projekt budowlany z pozwoleniem na budowę


 

Nazwa obiektu: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI PIWNICZNEJ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU OŚRODKA NA GABINETY SPA.  ADRES: ZALESIE 12, DZIAŁKA NR 230/5,119/21 , OBRĘB REJCZUCHY-ZALESIE, GM.BARCZEWO

Lokalizacja obiektu : Bryła budynku w formie prostokąta została ustawiona dłuższymi fasadami na osi zbliżonej do kierunku wschód- zachód i wydzielona terenowo od strony północnej komunikacją wewnętrzną ruchu pieszo – jezdnego oraz bryłami innych obiektów wchodzących w skład ośrodka . Od strony południowej natomiast budynek sąsiaduje z obszarem zieleni i  traktów pieszych – parkowych, a w dalszym ujęciu z drogą publiczną oraz akwenem wodnym – jeziorem Orzyc .Po stronie wschodniej i zachodniej  w bezpośrednim sąsiedztwie  lokalizacji budynku znajduje się przede wszystkim rozwinięcie utwardzonego układu traktów pieszych , jezdnych oraz zieleni niskiej.

Rok powstania dokumentacji: 2010

Cechy charakterystyczne zabudowy: Budynek o powierzchni zabudowy 619.99m2 powstał w latach 70-80 ubiegłego wieku , obecnie jest użytkowany jako hotel wchodzący w skład Całorocznego Ośrodka Wypoczynkowo- Szkoleniowego .Na  kondygnacjach nadziemnych  budynku przewidziano pokoje gościnne , pomieszczenia techniczne , komunikację i pomieszczenia zaplecza sanitarno- socjalnego i szatni pracowników. Na poziomie piwnicy znajdują się obecnie pomieszczenia techniczne związane z kotłownią , wentylatornią , pomieszczenia komunikacji i pomieszczenia gospodarczo – techniczne w dużym stopniu niewykorzystane . Zmiana sposobu użytkowania polega na dostosowaniu pomieszczeń piwnicy do programu funkcjonalnego SPA . Na zmiany niniejsze przekształcenie uzyskano stosowne odstępstwo.  Zmiany przewidziane w podpiwniczeniu budynku hotelowego nie obejmują swym zakresem wszystkich jego pomieszczeń. W zakresie projektowanej zmiany nie uwzględniono pomieszczeń technicznych związanych z istniejącą kotłownią .

Etap realizacji opracowania :projekt budowlany z pozwoleniem na budowę i realizacja obiektu


PROJEKTY NA TERENIE PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO-HANDLOWEGO PPUH „POMAROL”, 11-300 BISKUPIEC, UL. PRZEMYSŁOWA 4 DZ. NR 95/3

 KOMPLEKS SZKOLNY REALIZOWANY W NASTĘPUJĄCYCH ETAPACH

– Rok 2009 r. – projekt budowlany modernizacji kruszarni na terenie zakładu 

Etap realizacji opracowania : projekt budowlany z pozwoleniem na budowę i realizacja obiektu

– Rok 2010 r. – projekt budowlany przebudowy i rozbudowy części warsztatowej na Stację Kontroli Pojazdów

Cechy charakterystyczne zabudowy: Budynek jednokondygnacyjny, zrealizowany w technologii tradycyjnej. Ściany wykonano z bloczków wapienno-piaskowych. Stropodachy z płyt kanałowych. Projektuje się zmianę sposobu użytkowania części budynku z warsztatu na potrzeby Stacji Kontroli Pojazdów. W związku z tym poszerzono środkową część budynku w taki sposób aby umożliwić zmieszczenie traktu badawczego dla pojazdów mechanicznych powyżej 3.5t. Aby to uzyskać zaprojektowano wyburzenie istniejących ścian i wzniesienie ścian zewnętrznych. Zmianie ulegnie tez konstrukcja dachu. Na części budynku zaprojektowano lekką konstrukcję zadaszenia z blachy trapezowej lub płyt warstwowych.

 

Etap realizacji opracowania : projekt budowlany z pozwoleniem na budowę i realizacja obiektu

– Rok 2015 r. – projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy o część magazynową hali warsztatowo- magazynowej

Cechy charakterystyczne zabudowy: Obecnie w ramach niniejszego opracowania przewidziano przebudowę i rozbudowę istniejącej hali warsztatowo- magazynowej typu „Piecki” , Przedmiotowa rozbudowa ma polegać na „wyprowadzeniu „ szczytu tego budynku przez istniejący ciąg byłych garaży z obniżonym dachem, w ten sposób by nawiązał do istniejącego szczytu „SKP” ,  a także na wydłużeniu nawy bocznej hali w kierunku „SKP”.  Przebudowa ma polegać głównie na dostosowaniu i połączeniu projektowanego układu do istniejącego zadaszenia i oparcia budynku w tym również zapewnienie możliwości przedłużenia istniejącej w budynku suwnicy, a także wprowadzenia dodatkowego wyjścia z budynku  pod nowe potrzeby ewakuacji.

Etap realizacji opracowania : projekt budowlany z pozwoleniem na budowę i realizacja obiektu


 

Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU UŻYTKOWEGO NA BUDYNEK USŁUGOWO-HANDLOWY ,  ADRES : BISKUPIEC, UL. POZNAŃSKA ,DZIAŁKA NR 115/3 , 114/5

Lokalizacja obiektu : Budynek wykonany jako kontynuacja zabudowy pierzejowej w zabytkowej tkance miasta . zlokalizowany bezpośrednio przy ul. Poznańskiej z wyjściem głównym na tą ulicę .

Zarówno działka nr 115/3 i 114/5  ,jak i budynek  na nich się znajdujący są objęte prawną ochroną konserwatorską

Rok powstania dokumentacji: 2011

Cechy charakterystyczne zabudowy: Budynek  1 kondygnacyjny niepodpiwniczony, użyteczności publicznej- usługowo handlowy (przeznaczony po zmianie sposobu użytkowania na sklep sprzedaży części samochodowych). Dach o małym kacie spadku- 8º, swej konstrukcji podstawowej drewnianej – jednospadowego dachu płatwiowego , niezmieniony a jedynie remontowany i wymianiany , a także docieplany , izolowany i na nowo powlekany . 

Etap realizacji opracowania : projekt budowlany z pozwoleniem na budowę i realizacja obiektu


 

Nazwa obiektu: KONCEPCJA BUDYNKU SIEDZIBY NADLEŚNICTWA IŁAWA

 

Lokalizacja obiektu : Przy lokalizowaniu budynków starano się uwzględnić jego naturalne ukształtowanie i jak najmniej ingerować w istniejący drzewostan. Przewidziano realizację utwardzonego dojazdu od strony ul. Lubawskiej oraz niezbędnych miejsc postojowych .

Rok powstania dokumentacji: 2015

Cechy charakterystyczne zabudowy: Bryła główna zaprojektowana została jako dwukondygnacyjna z dachem mansardowym o kącie nachylenia 76 i 20 stopni krytym dachówka ceramiczną. Druga kondygnacja użytkowa ukryta jest prawie całkowicie w przestrzeni dachu. Bryła zawierająca salę konferencyjną jest jednokondygnacyjna – z dachem o niewielkim kącie pochylenia krytym papą termozgrzewalną. Dach ten ukryty będzie za attyką z drewna lub materiału je imitującego. Część zawierająca zaplecze sali będzie niższa od części głównej.

 

Etap realizacji opracowania : Koncepcja przekazana inwestorowi