Przemysłowe i gospodarcze

Nazwa obiektu: INWENTARYZACJI BUDYNKU PRZEMYSŁOWEGO- ROZLEWNI WÓD PRZY UL.FABRYCZNEJ 36A W DOBRYM MIEŚCIE.

Lokalizacja obiektu : Inwentaryzowany budynek jest usytuowany prostopadle do ul. Fabrycznej.Jest on jednym z dwóch obiektów usytuowanych na oddzielonym terenie przemysłowym. Budynek dłuższą elewacją jest w przybliżeniu skojarzony z osią północ-południe.Główne wejście do budynku znajduje się na fasadzie wschodniej. Wejście do części pomocniczo- magazynowej i socjalnej znajduje się na fasadzie południowej.Przy budynku znajdują się dwie rampy- pierwsza od fasady frontowej wschodniej, przebiegająca niemalże przez całą długość budynku i druga przy wejściu magazynowym od strony zaplecza fasady zachodniej. Obie rampy są zwieńczone zadaszeniami z elementów stalowych.

Rok powstania dokumentacji: 2007 -2008

Cechy charakterystyczne zabudowy: Budynek przemysłowy tworzy wizualnie jedną zwartą bryłę w kształcie prostokąta powstałą w wyniku kolejnych rozbudów na osi północ-południe, czego wynikiem jest. zróżnicowana wysokość fasady. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, nie zawiera klatek schodowych, a jedynie małe schody wewnętrzne na ciągu komunikacyjnym, przekryty dachem jedno-dwuspadowym o małym kącie nachylenia. Na długości budynku jest wykonana jedna dylatacja.

 

Etap realizacji opracowania : Inwentaryzacja przekazana Inwestorowi


 

Nazwa obiektu: INWENTARYZACJA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ W BISKUPCU , PRZY UL.PRZEMYSŁOWEJ 2

Lokalizacja obiektu :  Obiekt zlokalizowany jest na działkach 28/2 i 33 (działka nr 28/2 od strony zachodniej. Od strony północnej i wschodniej działka nr 33 graniczy z drogami gminnymi tj. ul. Ostre Koło od północy i ul. Przemysłowej od wschodu. Wjazdy na działkę znajdują się od tych ulic w ilościach: 2 od ul. Ostre Koło i 1 od ul. Przemysłowej. Przedmiotowy budynek hali produkcyjno-magazynowej znajduje się w środkowej strefie działki nr 33. Od strony południowej znajduje się zaplecze biurowo-socjalne. Od strony zachodniej znajdują się cztery zbiorniki na zboża (nasiona). Od strony wschodniej znajduje się rampa rozładunkowa z wiatą. Budynek otoczony jest drogami manewrowymi. W północno-wschodnim narożu działki znajduje się waga samochodowa wraz z niewielkim budynkiem do obsługi wagi. Wzdłuż południowej granicy działki nr 33 usytuowany jest budynek magazynowy. Działka nr 28/2 zabudowana jest tylko na skraju południowym przez elewatory.

Rok powstania dokumentacji: 2011

Cechy charakterystyczne zabudowy:  Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Dach płaski dwu i jednospadowy. Budynek składa się z części magazynowo-produkcyjnej i biurowo-socjalnej. Od strony zachodniej znajdują się elewatory.

 

Etap realizacji opracowania : Inwentaryzacja przekazana Inwestorowi


 

Nazwa obiektu: PROJEKT BUDOWLANY DWÓCH ZADASZONYCH WIAT NA MASZYNY ROLNICZE W RAMACH ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W STANCLEWIE , NA DZIAŁCE NR 212

Lokalizacja obiektu : Obecnie jest zabudowana obiektami funkcjonującej zabudowy siedliskowej Na działce istnieją budynek mieszkalny jednorodzinny , budynk  gospodarczo – składowym , inwentarskie , obora , silosy , zbiornik na ściek  sanitarne i technologiczne  . Na działkę istnieje dojazd drogą gruntową , od  drogi asfaltowej powiatowej  z Biskupca do miejscowości Stanclewa . Działka posiada plac wewnętrzny gruntowy między budynkami i drogi  gruntowe za budynkami  gospodarczo – inwentarskimi . Działka jest  częściowo ogrodzona , ogrodzeniem z drewna  

Rok powstania dokumentacji: 2011

Cechy charakterystyczne zabudowy: Na działce zaprojektowano budowę dwóch zadaszonych wiat na maszyny rolnicze w ramach istniejącej zabudowy zagrodowej . Wiata nr.1 będzie dobudowana do budynku gospodarczego – stodoły , natomiast wiata nr. 2 będzie dobudowana do budynku inwentarskiego – obory . Obie wiaty są parterowe kryte blachą fałdową trapezową TRB-45 . Dojście i dojazd do obu wiat z istniejącego układu komunikacyjnego , drogami gruntowymi  chodnikami gruntowymi . 

Etap realizacji opracowania : uzyskane pozwolenie na budowę


 

Nazwa obiektu: PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU GOSPODARCZO- MAGAZYNOWEGO I MAGAZYNOWO- GARAŻOWEGO W BISKUPCU UL. WOJSKA POLSKIEGO DZ. NR 10/6.

 

Lokalizacja obiektu : Teren w planie miejscowym oznaczony jest symbolem K-1 przeznaczony na realizację i utrzymanie infrastruktury technicznej- kanalizacji i wodociągów. Obecnie na działce znajduje się zabudowa związana z obsługą układu sieci wod-kan. takie, jak: przepompownia główna z częścią socjalną, skład opału, transformator. Do budynków doprowadzony jest dojazd utwardzony drogą wewnętrzną asfaltową z istniejącym placem manewrowym, z dostępem do drogi publicznej.

Rok powstania dokumentacji: 2013

Cechy charakterystyczne zabudowy: Projektowany budynek jest przewidziany, jako uzupełnienie infrastruktury technicznej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Biskupcu. Budynek został zlokalizowany w południowo- zachodniej części działki z dostępem do istniejącego traktu dojazdowego. Budynek zaprojektowany w kształcie zbliżonym do prostokąta z wciętymi narożnikami. Strefa wejściowa- wjazdowa do budynku została zlokalizowana na fasadzie północno- wschodniej. 

Etap realizacji opracowania : uzyskane pozwolenie na budowę i realizacja projektu


 

Nazwa obiektu: PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU GOSPODARCZO – GARAŻOWEGO W BISKUPCU  UL. LEŚNA    DZ. NR. 122 , 123 , 125 . 

Lokalizacja obiektu : Budynek zlokalizowany w Biskupcu , w pobliżu budynku wieży ciśnień na terenie przekazanym do dyspozycji Wodociągów w Biskupcu.

Rok powstania dokumentacji: 2013- 2014

Cechy charakterystyczne zabudowy: Budynek parterowy niepodpiwniczony, z dachem wysokim pochyleniu połaci 25º. Obiekt przewidziany do realizacji w technologii tradycyjnej: ściany murowane, dach o konstrukcji drewnianej jętkowej . Strop nad parterem żelbetowy wylany na mokro . 

Etap realizacji opracowania : uzyskane pozwolenie na budowę i realizacja projektu


 

Nazwa obiektu: BUDYNEK GARAŻOWY JAKO WYPEŁNIENIE -PLOMBA ZABUDOWY CIĄGU GARAŻY

Lokalizacja obiektu : Budynek zlokalizowany w Biskupcu , przy ul. Chrobrego, na działce 17/56 . Dojazd zapewniony drogą wewnętrzną .

Rok powstania dokumentacji: 2015

Cechy charakterystyczne zabudowy: Budynek jednokondygnacyjny , przekryty dachem jednospadowym , z bramą wjazdową na elewacji frontowej.

Etap realizacji opracowania : uzyskane pozwolenie na budowę